CELE MASONERII

Gaja Aeterna, będąc częścią WŻLF należy do nurtu wolnomularstwa liberalnego, którego podstawowymi celami są:

  • Udoskonalanie moralne oraz duchowe samego siebie i ludzkości*;
  • Poszukiwanie Prawdy i dążenie do Sprawiedliwości;
  • Budowanie postawy  szacunku do wszelkiej  Pracy, jako obowiązku człowieka;
  • Zmierzanie do harmonii i równowagi w sądach i postępowaniu;
  • Poszanowanie odmienności drugiego człowieka i absolutnej wolności sumienia;
  • Nauczanie postaw tolerancji i doceniania bogactwa płynącego z różnorodności osobowości ludzkich, społeczeństw i kultur;
  • Pielęgnowanie więzi braterskich wśród wolnomularzy i działanie na rzecz braterstwa między ludźmi;
  • Kształtowanie postaw solidarności  międzyludzkiej, wspieranie słabszych;
  • Przeniesienie światła do innych miast Polski**.

*Przez udoskonalenie moralne oraz duchowe samego siebie i ludzkości rozumiemy stały rozwój wewnętrzny w oparciu o zasady i ideały wolnomularskie i przenoszenie ich do świata profanów poprzez własne postawy oraz działania. 

**Gaja Aeterna nastawiona jest  na przyjmowanie  również  kandydatek spoza Warszawy, tak aby umożliwić kobietom w całej Polsce rozwój osobisty w oparciu o zasady i ideały wolnomularskie.


Warto przeczytać: