JAK DOŁĄCZYĆ

Warunkiem wstąpienia do masonerii jest spełnianie pewnych podstawowych kryteriów jakimi są: wolność (rozumiana jako wolność sumienia i umysłu, a nie stan cywilny), pełnoletniość, dobre obyczaje, tolerancja i niekaralność. Kandydatka powinna również identyfikować się z podstawowymi zasadami wolnomularstwa, opisanymi poniżej.

Celem Wolnomularstwa jest udoskonalanie moralne i duchowe ludzkości. Warunkiem robienia postępów na drodze inicjacyjnej jest prawdziwa i szczera chęć samodoskonalenia się. 

Obowiązkiem każdej Wolnomularki i każdego Wolnomularza jest poszukiwać Prawdy; zgłębiać idee wolności, równości, braterstwa, żeby je móc później wcielać w życie, służąc stałemu rozwojowi ludzkości poprzez pracę nad zasadniczymi zagadnieniami społecznymi i moralnymi, wprowadzając w życie masońskie ideały.

Celem masonerii jest ciągłe i niczym nieograniczone poszukiwanie Prawdy i Sprawiedliwości, zgodnie z ideą poszanowania drugiego człowieka i absolutnej wolności sumienia; wzbrania się ono przed formułowaniem dogmatów i nie wymaga od swych adeptów wyznawania żadnej określonej wiary. Wolnomularką może być w równym stopniu osoba wierząca co niewierząca, istotne jest jedynie to aby jak najdalej jej było od dogmatyzmu i chęci narzucania innym swoich racji i wizji świata.

Masoneria zaleca swym adeptom podporządkowanie się jako Wolnomularkom i Wolnomularzom dyscyplinie Loży i jako obywatelkom i obywatelom prawodawstwu kraju, w którym mają możliwość wolnego zrzeszania się. Każda masonka jest istotą wolną i zależną tylko od sądu własnego sumienia. Uznaje pracę, jako kategoryczne prawo ludzkości.

Wstępując do Wolnomularstwa należy uiścić składkę roczną, której wysokość zostaje podana przed inicjacją. Każda kandydatka przyjęta do masonerii zobowiązuje się płacić roczne składki pod karą wykluczenia. Kandydatka zobowiązuje się również uczestniczyć pilnie w zebraniach i pracach swej Loży. 


Warto przeczytać:

Procedura

Częste pytania